Foreningen

Bestyrelsen

Formand

Gunnar
Gasbjerg

Uhrevej 19, 7330 Brande

52509233 / 97187240

gunnargasbjerg@gmail.com

Næstformand

Lars
Schelde Jensen

Brogårdvej 22

61367373

l.schelde@mail.dk

Kasserer

Jan
Kristensen

Toften 14, 7330 Brande

50529541

toften14@mvbmail.dk

Sekretær

Henrik
Ross Sørensen

Tarpvej 38, 7330 Brande

52370403

slotsgaarden@mvb.net

Cuno
Holmgaard

Brogårdvej 12, 7330 Brande

21683728

cunoholmgaard@hotmail.com

Vedtægter

§ 1
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Uhre Vandværk. Selskabet har hjemsted i Ikast-Brande Kommune.

§ 2 Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 Medlemmer
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter og gældende takstblad.

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6 Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden. Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Regnskabet forelægges til godkendelse Budget for det/de kommende år forelægges til orientering Behandling af indkomne forslag Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Valg af godkendt revisor Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8 Stemmeret og afstemninger
Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 1 eller 2 medlemmer. Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 10 Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra den 1.januar til den 31.december. Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg. Assistance med opstilling og afstemning af regnskabet foretages af godkendt revisor. Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

§ 12 Opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13 Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget ændret på generalforsamlingen den 12/4-2018. De træder i kraft den 12/4-2018. Med virkning fra den 12/4-2018 overtages fra interessentskabet Uhre Vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2017, hvorefter interessentskabet Uhre Vandværk er opløst. Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 27/2-2018 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet Uhre Vandværk indtræder med virkning fra den 12/4-2018 i de tilsvarende funktioner i Uhre Vandværk a.m.b.a. Vedtægter ændret på ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 26/2 og 25/3 2024 med assistance til regnskabet fra godkendt revisor.

Regnskabet for det seneste år kan hentes her